Zorg, een taak van het hele team

Wij willen al onze leerlingen de juiste aandacht en zorg geven. De groepsleerkrachten signaleren, observeren, informeren, registreren en bieden zorg in de groep aan alle kinderen. Is het nodig om extra zorg te bieden? Dan kan de leerkracht de instructietafel inzetten. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, werken alle leerkrachten voor de basisvakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen met groepsoverzichten.

Om alle kinderen goede zorg te kunnen bieden, heeft KPO Basisschool Jeroen Bosch gespecialiseerde leerkrachten op diverse gebieden. Zo hebben we specialisten voor onder andere leesproblemen en dyslexie, begrijpend lezen, NT2, rekenproblemen, gedrag en sociale vaardigheden. Deze leerkrachten/specialisten adviseren, op hun gebied, de rest van het team.

Daarnaast heeft de school onderwijsassistenten, die in en soms buiten de klas, zowel leerlingen die verrijking, als extra instructie nodig hebben, ondersteunen.

Schoolondersteuningsprofiel KPO Basisschool Jeroen Bosch         

In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij als school aan op welke wijze wij kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden. Ook geven wij aan wat wij verder willen ontwikkelen en welke ambitie we daarbij hebben.

Bij aanmeldingen vindt er altijd een persoonlijk gesprek plaats. Hierbij wordt met elkaar besproken of de school in de praktijk aan de specifieke behoefte(n) kan beantwoorden en hoe zij daar vorm aan geeft. 

Passend onderwijs uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=poApoy-QV3Y