Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.15 uur

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.15 uur

Dinsdag

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.15 uur

08.45 - 12.00  / 13.00- 15.15 uur

Woensdag

08.45- 12.30 uur / middag vrij

08.45 - 12.30 uur  / middag vrij

Donderdag

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.15 uur

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.15 uur

Vrijdag

08.45 - 12.00  / middag vrij

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.15 uur

Op de vrijdag voor de schoolvakanties wordt er door de groepen 5 t/m 8 gewerkt met een continurooster. Alle kinderen blijven op school eten en zijn vanaf 14:15 uur vrij. 

Op de vrijdag voor de zomervakantie zijn ALLE LEERLINGEN vrij om 12:00 uur.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie28 februari t/m 4 maart 2022
2e Paasdag18 april 2022
Meivakantie25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag6 juni 2022
Zomervakantie25 juli t/m 2 september 2022
  
Studiedagen27-09-2021 alle groepen
 11-11-2021 alle groepen
 25-01-2022 alle groepen
 01-04-2022 alle groepen
 29-06-2022 alle groepen
  

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Als school vinden wij het belangrijk u goede opvangmogelijkheden voor, tijdens en na schooltijd te bieden. 

Tussenschoolse opvang (TSO)

2Eat&Play is een stichting voor tussenschoolse opvang (TSO) die is voortgekomen uit de TSO-organisatie van basisschool Jeroen Bosch te Roosendaal. Al bijna 20 jaar verzorgt een vast en vertrouwd team van vrijwillige medewerkers hier de opvang van kinderen tijdens de middagpauze. De afgelopen jaren is het aantal overblijfkinderen sterk toegenomen en is er hard gewerkt om de TSO zo veel mogelijk te professionaliseren. Per 1 januari 2015 zijn alle krachten gebundeld in een nieuwe stichting '2Eat&Play'. Voor deze stichting staat 'samen eten en spelen' centraal. 

Wilt u uw kind(eren) één of meerdere vaste dagen per week gebruik laten maken van de TSO? Dan kunt u een aanmeldingsformulier ophalen bij de coördinator TSO. Wilt u uw kind(eren) af en toe laten overblijven? Dan kunt u dit melden bij de coördinator TSO. Dit kan telefonisch, schriftelijk, of per e-mail  tso@jeroenboschkpo.nl

BSO bij Kober

Als basisschool hebben wij de plicht te zorgen voor buitenschoolse opvang wanneer de ouders hierom vragen. KPO Roosendaal werkt hiertoe samen met Kober Kinderopvang. Dit is de grootste organisatie voor kinderopvang in West-Brabant.

Kober kinderopvang
Ben je in verwachting of heb je jonge kinderen en wil je de zorg voor je gezin graag combineren met je werk of je studie? Dan zit je goed bij Kober. Of je nu een kinderdagverblijf zoekt, peuteropvang of buitenschoolse opvang; we bieden je kind een vertrouwde plek en een uitdagende speel- en leeromgeving.

Kansen voor ieder kind
De beste kansen voor ieder kind. Daar draait het om bij Kober kinderopvang. We zien kinderopvang als een plek waar spelen en leren bij elkaar komen. Een plek waar kinderen zich in alle vrijheid ontwikkelen. Wij begeleiden hen daarbij. Passend bij wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Dat doen we met veel plezier. Want niets geeft meer voldoening dan zien hoe een kind groeit en verder komt.

Meer weten over onze kinderopvang?
Op kober.nl lees je alles over onze kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang. En hoe we samen met jou als ouder een basis leggen voor een leven lang ontwikkelen. Onze pedagogische visie is daarbij het vertrekpunt. Wil jij ook de kracht van Kober ervaren? Kom dan eens langs. Met ruim 200 locaties in de regio zijn we altijd dichtbij.

We zien je graag.

Kober kinderopvang
www.kober.nl
(076) 504 56 05

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoal besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Het belang van ouderbetrokkenheid

Wij stellen als school een goed contact met de ouders zeer op prijs. Op allerlei manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven. Wij vinden het steeds weer fijn ouders als hulp te zien bij allerlei vieringen, de schooldag, de creatieve middagen, uitstapjes of klussen. We willen onderstrepen dat u zich aanmeldt op vrijwillige basis. U moet niets, maar we vinden het wel prettig als ouders meedoen.

Vormen van ouderbetrokkenheid
Oudervereniging - Medezeggenschapsraad-Klassenouders en hulpouders

De oudervereniging behartigt de belangen van school en kind en ondersteunt ons bij allerlei activiteiten die buiten het pakket vallen. Door de betrokkenheid van ouders ontstaat er meer begrip voor elkaars werk. De oudervereniging is een onmisbare schakel tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding. Zij geeft fleur en kleur aan onze school. De oudervereniging komt 6 keer per jaar bij elkaar. De oudervereniging probeert het volgende doel te bereiken: het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school om de opvoeding van de kinderen op school te begeleiden.
Om deze doelstelling te realiseren is een financiële bijdrage van 40 euro per jaar (25 euro schoolreis, 15 euro bijdrage aan activiteiten) van de ouders nodig. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u het formulier ‘vrijwillige ouderbijdrage’ dat door het Ministerie verplicht is gesteld.
Activiteiten waarvoor uw bijdragen worden gebruikt zijn o.a. Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, sportactiviteiten, schoolreis en schoolkamp. Stichting Leergeld kan indien nodig bijspringen, zodat alle leerlingen mee kunnen doen (www.leergeld.nl/roosendaal).
Bij diverse zaken wordt er via nieuwsbrief of Social Schools een beroep gedaan op de hulp van ouders. Bij zaken als handvaardigheid, vervoer naar de schouwburg, begeleiding bij sportdag en schoolreis, hulp bij musical, sporttoernooien, e.d. Voor alle ouders die assisteren bij schoolse of buitenschoolse activiteiten is door het KPO een WA-verzekering afgesloten. Ouders die plaats willen nemen in de oudervereniging zijn van harte welkom. Informatie kan verkregen worden bij de oudervereniging: ov@jeroenboschkpo.nl

Dagelijks bestuur Oudervereniging

Voorzitter:   Mevrouw Loes van Aert-Meesters
Penningmeester:   Mevrouw Sonja van der Wegen
Secretaris:   Mevrouw Gabriëlle Brouwers-Rommens

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs geregeld. De MR houdt zich bezig met alle aangelegenheden betreffende onze school. Als zodanig kan de MR gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken aan het schoolbestuur, de directie van de school. Anderzijds dient de directie soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen heeft het bestuur zelfs de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht). Een aantal taken zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR, waarin leden vanuit verschillende medezeggenschapsraden samenwerken. Onze MR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en personeelsleden (de personeelsgeleding) en kan enigszins vergeleken worden met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op deze manier wordt ook zeker de stem van de ouders gehoord. De MR vergadert gemiddeld één keer per 2 maanden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld. Na een zittingstermijn van 3 jaar worden er verkiezingen gehouden zodat ook u kunt deelnemen aan de MR. U krijgt hiervan minimaal 14 dagen van tevoren, schriftelijk bericht. Indien u vragen heeft kunt u zich altijd wenden tot de MR: mrjeroenbosch@kporoosendaal.nl

 

De  klassenouder  is  een  ouder  die  aan  een  bepaalde  jaargroep  extra  hulp  biedt  en  gezien  kan  worden  als  de  centrale hulpouder binnen de betreffende groep. We streven naar één klassenouder per groep. De klassenouder zal in samenspraak met de leerkrachten bij een aantal groepsactiviteiten het voortouw nemen, zoals vieringen en andere evenementen. De klassenouder kan ook de assistentie inroepen van ouders die zich hebben opgegeven voor bepaalde werkzaamheden.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet kan bezoeken, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden aan onze administratie. Graag melden via Social Schools met de knop Absentiemelding. Ook wordt het op prijs gesteld als u de reden van afwezigheid wilt vermelden.

NB: tijdelijk is het melden van absentie via social Schools uitgeschakeld. Tot nader bericht kunt u absentiemeldingen telefonisch doorgeven vóór 8:30 uur (0165-537091).

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren.

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles over de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.