Missie en visie

Samen groeien

Wij van KPO basisschool Jeroen Bosch geven u één duidelijke keuze: gewoon goed onderwijs in een veilige omgeving met een warme sfeer! Alleen dan is het mogelijk om samen te groeien; als individu, als groep, als team en als school. Wanneer u de school binnenstapt, zult u kennismaken met onze vier pijlers:

Persoonlijk

wij zijn in omvang een grote school, toch streven wij ernaar iedereen persoonlijk te benaderen, zowel het kind als de ouders. We benaderen ieder kind als een uniek individu. We kennen zijn leerbehoefte en stemmen daar ons onderwijs en de leerlingenzorg op af. We zien ouders als onze partners in onze onderwijsopdracht. Door in onderwijseenheden samen te werken zijn een kleinere groep medewerkers persoonlijk bij een aantal groepen kinderen betrokken.

Resultaatgericht

ons onderwijsprogramma is zo opgesteld dat ieder kind wordt gestimuleerd tot maximale ontwikkeling. Op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal gebied. Door onze onderwijsmethoden af te stemmen op de talenten van kinderen gebeurt het meer dan eens dat zij hun eigen verwachtingen overtreffen.
Om te kunnen komen tot resultaten moeten kinderen lekker in hun vel zitten en met plezier naar school komen.
Daarom besteden we veel aandacht aan sociale veiligheid en werken we met Kiva. In de bovenbouw, zetten we het programma STAR in om binnen deze leeftijden kinderen meer bewust om onderdeel te zijn vaan een positief groepsklimaat.

Cultureel

Naast ontwikkeling van kennis hechten wij ook veel waarde aan de ontwikkeling van waarden en normen, creativiteit en gevoel voor cultuur. Ook sport en gezondheid zijn een speerpunt van de school. We stimuleren een actieve en gezonde leefstijl bij onze leerlingen.

Vernieuwend

onderwijs staat nooit stil. Als school zijn we continu op zoek naar manieren om ons onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. We ontwikkelen ons in aanbieden van meer variatie in het leren, kan er groepsoverstijgend gewerkt worden waar nodig en stimuleren we de zelfstandigheid en de
persoonsontwikkeling van leerlingen.

Onze leerlingen groeien op in een snel veranderende wereld. Wij stimuleren hen om flexibel, creatief, ondernemend en zelfstandig te zijn. Coöperatief leren en zelfstandig werken spelen een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Zo is alles op de KPO Basisschool Jeroen Bosch erop gericht onze leerlingen te laten opgroeien tot jongeren met voldoende zelfvertrouwen, ruime kennis en stevige sociale vaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan digitalisering. Ook voeren we zoveel mogelijk de communicatie met ouders interactief via een digitaal systeem.

Onze visie op leren

Op Jeroen Bosch wordt effectief en sterk onderwijs gegeven in de basisvakken en meer autonoom en onderzoekend onderwijs binnen de zaakvakken (in ontwikkeling). We leren samen en in samenhang en maken ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Uitdaging en extra ondersteuning vinden wij enorm belangrijk evenals een stabiel en prettig pedagogisch klimaat als voorwaarde voor optimale ontwikkelkansen voor iedere leerling.

  • De leerlingen en hun onderwijs- en begeleidingsbehoeften zijn met de tijd veranderd. Een passend aanbod en een veilig klimaat, van waaruit er in rust met kinderen gewerkt kan worden, is steeds belangrijker.
  • Het team van Jeroen Bosch wil de leerling graag bieden:
    Goed en effectief onderwijs in een stabiele en voorspelbare leeromgeving in samenwerking met ouders.
  • De leerkracht van de groep werkt graag vanuit nabijheid om alle kinderen in alle facetten van de dag te kunnen zien en te begeleiden.
  • De nu extra beschikbare middelen (NPO) en de extra ondersteuning zonder NPO middelen zetten we in op differentiatie en ondersteuning aan de leerlingen.
  • Bij het wegvallen van deze middelen willen we in de basis sterk onderwijs blijven geven waarin bij voorkeur zo  min mogelijk tijd voor specifieke interventies “weglekt” door het inspelen op bezettingsproblemen en bij toezicht in de pauzes.
  • De school wil voor de dagelijkse gang van zaken niet afhankelijk zijn van het al dan niet aanwezig/ beschikbaar kunnen zijn van vrijwilligers of collega’s met facultatieve uren. Daarbij vraagt de doelgroep pedagogisch gezien zorgvuldigheid bij het samenvoegen of juist splitsen van groepen in een pauze.
  • Lerend vanuit de eerdere coronagolven willen we ook snel kunnen schakelen en de basisstructuur van de school en continuïteit zo goed mogelijk behouden.
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, temeer bij het structurele lerarentekort in Nederland, vraagt extra aandacht voor werkdruk en vraagt een goede verdeling van de werkintensiteit over de dag.