Uw betrokkenheid als ouder

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en hun school. Als ouder mag u van de Jeroen Bosch bepaalde zaken verwachten. Bijvoorbeeld duidelijke informatie, een goed pedagogisch klimaat en oog voor de sociale ontwikkeling van uw kind. Als school hebben wij echter ook bepaalde verwachtingen van u als ouder en rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid.

 

Als ouders kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een werkgroep of overlegorgaan. De Jeroen Bosch kent drie overlegvormen:

 

1. De Oudervereniging:  de oudervereniging is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

 

2. De Medezeggenschapsraad : de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen. In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders.

 

3. Allerlei overlegmomenten tussen ouders en directie. Bijvoorbeeld de communicatiewerkgroep en de werkgroep oudertevredenheid.

 

4. Leesmoeders in groep 3, knutselmama's in de groepen 3 t/m groep 8, knutselmama's in de groepen 1 en 2, et cetera.

 

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze schooll? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen.