Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Uit alle Medezeggenschapsraden van de KPO-scholen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld. Door middel van de MR worden ouders en personeelsleden actief bij het beleid van de school en het bestuur betrokken.

 

Op dit moment bestaat onze MR uit acht leden. Vier leden worden gekozen door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen (één ouder/verzorger per gezin). De andere vier leden worden gekozen door het personeel van de school. Evenals het personeel dienen ouders in de MR de grondslag en de doelstellingen van de school te respecteren. De samenstelling is als volgt:

 

Oudergeleding

 

Voorzitter

meneer Erwin Goorden

Leden

meneer Pieter-Jan de Bot
  meneer Eric Houtepen
  meneer Arjan Oostvogels

 

Personeelsgeleding

 

Lid

mevrouw Cobie Hartmans

Lid

de heer Jos Rommens

Lid

de heer Henny Manniën

Lid

mevrouw Esther Heijnen

 

Jaarverslag 2016-2017

Agenda MR vergadering